Politechnika Lubelska
Wydział Podstaw Techniki
Katedra Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38
20-618 Lublin


Sekretariat (obsługa administracyjna):
mgr inż. Agnieszka Geneja
e-mail: a.geneja@pollub.pl
tel.: 81 538 4673
WPT p.: 8
Program studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zakres przygotowania merytorycznego do nauczania informatyki i zajęć komputerowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu informatyka i zajęcia komputerowe w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Czas trwania studiów: 3 semestry. Liczba realizowanych godzin: 397 (w tym 195 godzin wykładów i 202 godziny ćwiczeń, laboratoriów i seminarium), praktyka pedagogiczna w wymiarze 60 godzin, semestr 7 zjazdowy (zjazdy sobota-niedziela), liczba miejsc: 15 - 30, opłata za semestr wynosi 1300zł, w szczególnych, uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty. Studia kończą się sporządzeniem pracy dyplomowej i egzaminem.
 

Zapraszamy do rejestracji na I edycję studiów, które rozpoczną się 1.10.2014 r.

Krok 1: Zadeklarowanie chęci podjęcia studiów podyplomowych (wypełnienie i przesłanie formularza).

Krok2: Osobiste lub listowne dostarczenie podania, zaświadczenia o wykonywaniu zawodu nauczyciela oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów (Dziekanat Wydziału Podstaw Techniki).

Krok 3: Uiszczenie opłaty.

Rekrutacja (formularz)
W toku studiów realizowane są przedmioty (godz.):

Dydaktyka zajęć komputerowych i informatyki (60)
Technologia informacyjna w pracy nauczyciela (30)
Programy użytkowe (60)
Bazy danych (30)
Grafika komputerowa (30)
Urządzenia techniki komputerowej (30)
Komunikacja multimedialna w dydaktyce (30)
Algorytmika i programowanie (60)
Sieci komputerowe i Internet (30)
Modelowanie i symulacje komputerowe (30)
Seminarium dyplomowe (7)
Praktyka pedagogiczna (60)

Szczegółowy plan studiówRozkład zajęć
 

Praktyka realizowana jest na II semestrze studiów podyplomowych w szkołach podstawowych,  gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze 60 godzin. Trwa 4 tygodnie.

Zasadniczym celem praktyki jest kształtowanie kompetencji dydaktycznych umożliwiających realizowanie zadań związanych z nauczaniem informatyki i zajęć komputerowych (Szczegółowy wykaz kształtowanych kompetencji dydaktycznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na odbycie praktyki
Program praktyki
Dziennik praktyk
Wzorzec konspektu
Wzorzec arkusza hospitacji

Więcej o praktykach ...
Regulamin studiów

                                    designed & developed by Artur Popko